Cerere amplasare terase sezoniere pe domeniul public/privat (HCL29/2013)

  • Cerere tip - obligatoriu
  • Cod Unic de înregistrare (CUI) - obligatoriu
  • Certificat constatator - obligatoriu
  • Autorizaţia de Funcţionare - obligatoriu
  • Planşa (schiţă) topografică (menţiune – pe care să se regăsească atât avizul(ştampila) arhitectului cât şi avizul(ştampila) proiectantului, din care să rezulte obligatoriu suprafaţa solicitată în mp, pentru închirier şi poziţionarea mobilierului) - obligatoriu
  • Plan de încadrare în zonă
  • Copia Contractului de proprietate/închiriere - obligatoriu
  • Copia Avizului din anul anterior - unde este cazul
  • Certificatul de atestare fiscală